Akty prawne

Przy krajowych dokumentach zamieszczono odnośniki do Bazy Internetowy System Aktów Prawnych. Polecamy zapoznać się informacjami dot. systemu. Warto pamiętać iż tekst ujednolicony (zawiera naniesione zmiany na tekst aktu, sporządzony w Biurze Legislacyjnym KS) – jest obowiązującym aktem prawnym.

Dokumenty o zasięgu krajowym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717

Rozporządzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016 Uchwała z dnia 22 maja 2009 r., M.P. 2009 nr 34 poz. 501

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r., Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych z dnia 9 września 2002 r., Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1298

Dokumenty międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę

Europejska Konwencja Krajobrazowa , sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu , sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238

Konwencja o różnorodności biologicznej , sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532

Dokumenty o zasięgu wojewódzkim
Zamierzenia i programy dla Województwa Dolnośląskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, m.inn.”
Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnosląskiego na lata 2007 – 2013
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Dolnego Śląska
Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego
Program małej retencji wodnej dla województwa dolnosląskiego
Program Ochrony Środowiska
Program Edukacji Ekologicznej
Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego