dr inż. arch. Artur Kwaśniewski

Biogram
Dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (ur. w 1966 r. we Wrocławiu) – ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej w 1992;
w 1999 r. obronił dysertację nt. architektury rezydencjonalnej na Ziemi Kłodzkiej w dobie renesansu, uzyskując tytuł dr nauk technicznych.
Pracownikiem Zakładu Kształtowania Środowiska jest od roku 1997.

Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest historia architektury: rozpatrywana na szerokim tle uwarunkowań społecznych, kulturowych, krajobrazowych; badana zarówno na poziomie idei, funkcji i znaczeń, jak też na w sferze rozwiązań funkcjonalnych i techniczno-budowlanych; analizowana jako struktura funkcjonalna i semantyczna; interpretowana jako obraz kultury i mentalności epoki.

W pracy badawczej i dydaktyce Artur Kwaśniewski programowo zrywa z tradycyjnym sposobem analizowania sztuki (skupionym na „rozwoju stylu”, „nowatorstwie form”, „wartościach estetycznych dzieła sztuki” itd.). Rozpatruje dawną i współczesną architekturę w myśl metodologicznych założeń strukturalizmu – ustalając jej rolę w środowisku. Analizuje architekturę jako środek komunikacji społecznej, nośnik treści i znaczeń (medialny sens języka architektonicznego, styl jako nośnik znaczeń, programowa i modalna semantyka form itd.). W szczególności akcentuje funkcję kontekstu w architekturze („kontekstualność” jako podstawowe kryterium wartościowania architektury). Podkreśla też – kluczowe dla zrozumienia sztuki dawnej – retrospektywne tendencje w sztuce, rozwijając wątki badawcze, które od ponad dekady są obszarem dociekań zachodnich historyków sztuki (Michael Schmidt, Klaus Graf, Stephan Hoppe, Matthias Müller, Christopher Wood i inni).

Badania naukowe

Szczegółowe badania Artura Kwaśniewskiego koncentrują się wokół następujących tematów:
– architektura rezydencjonalna Europy Środkowej (zwłaszcza Śląska) w okresie wczesnonowożytnym (XV-XVIII w.) – konwencje architektoniczno-ideowe siedzib feudalnych, ich struktura funkcjonalna i semantyczna;
– pragmatyka procesu budowlanego w okresie wczesnonowożytnym (uwarunkowania: środowiskowe, kulturowe, organizacyjne; techniki budowlane: materiał, kunstrukcja, infrastruktura);
– historia kształtowania środowiska kulturowego – ewolucja idei, treści i struktury ogrodu, parku, krajobrazu;
– metodologia badań architektury dawnej;
– architektura sakralna doby modernizmu

Pokłosiem pracy naukowej jest blisko 40 opublikowanych artykułów oraz ponad 20 studiów i raportów – realizowanych jako projekty badawcze finansowane przez Wydział, w ramach uczelnianych grantów badawczych i na zlecenie innych jednostek – biur projektowych i prywatnych inwestorów itd. (studia historyczno-konserwatorskie, badania historyczno-architektoniczne zamków, dworów, pałaców, kamienic w zabudowie miejskiej, założeń urbanistycznych; opinie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko; kwerendy archiwalne).

Działalność dydaktyczna

Dotychczasowa działalność dydaktyczna obejmuje seminaria, ćwiczenia i wykłady na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (dla studentów kierunku Architektura i Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna oraz dla uczestników studiów podyplomowych Architektury Krajobrazu), jak również wykłady zlecone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (dla studentów Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa) oraz zajęcia wykładowe na kursach przewodnickich:
– Historia architektury polskiej nowożytnej
– Historia architektury powszechnej nowożytnej
– Historia architektury polskiej średniowiecznej
– Historia architektury na Śląsku
– Styloznawstwo
– Historia sztuki ogrodowej (ewolucja idei i formy ogrodu, parku, krajobrazu)
– Struktura i elementy krajobrazu kulturowego
– Wybrane problemy kształtowania współczesnego krajobrazu: przestrzenie społeczne w mieście, detal urbanistyczny, adaptacja zabytkowych przestrzeni wiejskich
– Projektowanie krajobrazu
– Projektowanie ogrodów

Artur Kwaśniewski od 1999 pełni funkcje kierownika kolejnych edycji Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu organizowanego na Wydziale Architektury.
W latach 1988-1994 należał do zespołu redakcyjnego periodyku „Karkonosz. Sudeckie Materiały Krajoznawcze” (wyd.: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Oddział Wrocławski PTTK).
W latach 1999-2006 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej d.s. Przewodników Turystycznych Górskich – Sudeckich przy Wojewodzie Dolnośląskim; od 1999 r. jest członkiem analogicznej komisji d.s. Przewodników Turystycznych –Miejskich.

Jego historyczne, ogrodowe i turystyczne zainteresowania podzielają (w każdym razie akceptują): żona, dwie córki i pies.

Publikacje

Rok 2013
Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska (red.), Leksykon zieleni Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Via Nova 2013 – 39 haseł, w tym 33 przedmiotowe i 6 biograficznych

Artur Kwaśniewski, Nowy Dwór. (w:) Wiesław Wereszczyński (red.), Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010 roku. Jelenia Góra – Kowary: Wydawnictwo Autorskie „A – F – T”, s. 441-454

Artur Kwaśniewski, Ciszyca. Podmiejskie założenie willowo-parkowe. (w:) Wiesław Wereszczyński (red.), Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010 roku. Jelenia Góra – Kowary: Wydawnictwo Autorskie „A – F – T”, s. 455-470

Artur Kwaśniewski, Ratusz. (w:) Wiesław Wereszczyński (red.), Dzieje Kowar. Zarys monograficzny do 2010 roku. Jelenia Góra – Kowary: Wydawnictwo Autorskie „A – F – T”, s. 471-476

Rok 2012
Artur Kwaśniewski, Nie-barokowa rezydencja w okresie baroku – abnegacja czy demonstracja? Casus siedzib rodu Schaffgotschów w XVII-XVIII w. (w:) Andrzej Kozieł (red.), Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu. Jelenia Góra: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 2012, s. 23-38

Artur Kwaśniewski, Fortezza verso Residenza”. Nevojenské funkce fortifikací ve struktuře zámeckého areálu ve střední Evropě reného novovĕku (zejména s ohledem na Slezsko). (W:) Svornik 9/2011. Sborník příspěvků z 9. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 8.-11.června 2010 v Olomoucí. Zámecký areál. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Olomoucí 2012, s. 5-34

Artur Kwaśniewski, Świątynia w blasku i cieniu rezydencji. Uwagi na temat funkcji, jezyka form i kontekstu przestrzennego kościołów bedących pod patronatem śląskiego feudała w dobie nowożytnej. (W:) Svornik 10/2012. Sborník příspěvků z 10. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 7.-10.června 2011 v Jindřichově Hradcí. Sakrální architektura. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav – ústřední pracoviště 2012, s. 129-148

Rok 2011
Artur Kwaśniewski: Dom szlachecki w dobie wczesnonowożytnej (XVI-XVIII w.) na podślężańskiej prowincji w świetle badań architektonicznych dworu będkowickiego. (w:) Wojciech Kunicki, Joanna Smereka (red.), Ślężańskie Światy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2011, s. 213-236

Tomasz Dudziak, Artur Kwaśniewski, Historia schronisk na Ślęży, (w:) Wojciech Kunicki, Joanna Smereka (red.), Ślężańskie Światy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2011

Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik [red. nauk.], Ewa Różycka-Rozpędowska [współpr.], Wojciech Brzezowski, Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Tadeusz Sawa-Borysławski [wybór haseł], Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław: Wydawnictwo VIA NOVA 2011
32 hasła (30 przedmiotowych i 2 biograficzne)

Rok 2010
Artur Kwaśniewski, Translokacja portalu ołbińskiego a wczesnonowożytny neoromanizm. Uwagi o retrospektywnych tendencjach w architekturze XV i XVI wieku, in: Śródmiejska katedra. Kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław 2010, s. 399-434

Artur Kwaśniewski, Czy w XVI-wiecznej Europie Środkowej istniała „willa włoska”? Uwagi o architectura recreationis w okresie wczesnonowożytnym. (W:) Non solum villæ. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, pod red. Jacka Kościuka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010, s. 379-399

Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak, Między rozumem a intuicją: architektura krajobrazu w teorii i praktyce Zakładu Kształtowania Środowiska Politechniki Wrocławskiej, „Architektur Krajobrazu” 2010, nr 3, s. 88-93

Artur Kwaśniewski, Między „retrospektywą” a „progresją”: uwagi o komunikatywnych funkcjach architektury czyli o sensie historyzmów. (W:) Svornik 8/2010. Sborník příspěvků z 8. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 9.-12.6.2009 v Děčíně. Historismy. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Lepton studio 2010, s. 23-44

Rok 2009
Artur Kwaśniewski, Higiena a technika. Ewolucja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w nowożytnej rezydencji wiejskiej na Śląsku, (W:)Svornik 7/2009. Sborník příspěvků z 7. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 10.-13.6.2008 v Jáchymově. Technická infrastruktura budov a sídel . Praha: UNICORNIS, 2009, s. 47-68.

Artur Kwaśniewski, Wytwórczość kamieniarska na Ziemi Kłodzkiej okresu renesansu 1550-1650. Uwagi o produkcji, dystrybucji i kontekście społecznym. (W:) Jadwiga Chudziakowa (red.), Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej (=Archaeologia Historica Polona, tom 18). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009, s. 57-74

Rok 2008
Retrospektywne tendencje architektury ziem Królestwa Czeskiego w dobie renesansu (1550-1650). Uwagi o sensie ideowym konwencji stylowych. (W:) Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolarová (red.), Slezko – země koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Praha: Narodní galerie v Praze, 2008, s. 639-652

Architectura recreationis – środkowoeuropejskie założenia „willowe” XVI-XVIII w.: geneza, rozplanowanie, funkcje użytkowe i ideowe. (W:) Svornik 6/2008. Sborník příspěvků z 6. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 5. -89.6.2007 v Litomyšli. Funkční a prostorové uspořádání budov. Praha: UNICORNIS, 2008, s. 91-112.

Zamki i dwory obronne w Sudetach. Tom II: Księstwo jaworskie. (Współautorzy: Małgorzata Chorowska, Tomasz Dudziak, Krzysztof Jaworski), Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

Rok 2007
Wzorce siedziby szlacheckiej na ziemiach Królestwa Czeskiego w dobie renesansu – geneza, powinowactwo form i treści, oddziaływania. (W:) Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski (red.), Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 175-187.

Architektura – urbanistyka – krajobraz Dzierżoniowa międzywojennego. Przemiany i ich kontekst. (w:) Sebastian Lignarski, Tomasz Przerwa (red.), Dzierżoniów – wiek miniony. Materiały pokonferencyjne. Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2007, s. 79-102

Gotycyzacja sklepień w środkowoeuropejskiej architekturze doby renesansu. Estetyka czy semantyka? (W:) Svornik 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 6. – 9.6.2006 v Louce u Znojma. Klenby. Praha: UNICORNIS, 2007, s. 161-172

Rok 2006
Geneza założenia kalwaryjskiego w Wambierzycach na Ziemi Kłodzkiej w świetle mitologii rodowej von Osterbergów. (W:) Joanna Lubos-Kozieł, Jerzy Gorzelik, Joanna Filipczyk, Albert Lipnicki (red.), Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. (Historia sztuki XXII). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 371-384

Majątki i rezydencje szlacheckie. (W:) Przerwa Tomasz (red.) W cieniu Wielkiej Sowy. [Srebrna Góra]: Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 64-76
Kultura ludowa. (W:) tamże, s. 87-94
Kultywowanie rodzimości krajobrazu. (W:) tamże, s. 94-100
Nowoczesna infrastruktura. (W:) tamże, s. 168-172

Metodologiczne znaczenie kontekstu historycznego w badaniach architektury rezydencjonalnej. Doświadczenia z prac nad „Rezydencjami Śląska, Ziemi Kłodzkiej i Łużyc”. (W:) Svornik 4/2006. Sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 31.5. – 3.6.2005 v Poděbradech Poznávání a dokumentace historických staveb. Praha: UNICORNIS, 2006, s. 151-162

Dwór sędziowski w Niemojowie (Marienthal). Architektura i jej kontekst społeczny, „Kladský sbornik”, [svazek] 7, Hradec Kralove, 2006, s. 247-268

Współudział w opracowaniu 121 haseł do publikacji: Jan Harasimowicz Wrocław. (W:) Ernst Badstübner, Grzegorz Grajewski, Dietmar Popp, Andrzej Tomaszewski, Dethard Winterfeld von (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa: Krajowy Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 2006. Wersja niemieckojęzyczna: Ernst Badstübner, Grzegorz Grajewski, Dietmar Popp, Andrzej Tomaszewski, Dethard Winterfeld von (hrsg.), Brzezicki Sławomir, Nielsen Christine (bearb.), Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Schlesien. München–Berlin: Deutscher Kunstverlag 2005

Rok 2005
Problem obronności siedzib szlacheckich na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej w okresie renesansu. (W:) Ewa Różycka-Rozpędowska, Małgorzata Chorowska (red.), Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 129-146

„Łączenie piękna i użyteczności”. Ewolucja idei w kontekście zrównoważonego kształtowania krajobrazu. (W:) Alina Drapella-Hermansdorfer (red.), Oblicza równowagi. Aspects of equilibrium. Architektura, urbanistyka, planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. (Studia i Materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej 1). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 35-43

Między wnętrzem ogrodu a bezkresem krajobrazu. Angielskie koncepcje łączenia estetyki i funkcjonalności w sztuce ogrodowej XVIII-XIX w. (W:) Alina Drapella-Hermansdorfer (red.) Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje, Część 2, Londyn i okolice. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 6-14
Idea Natury i semantyka krajobrazu na przykładzie Stowe. (W:) tamże, s. 15-21

Italianizm na peryferiach. Źródła form włosko-renesansowych w sztuce Hrabstwa Klodzkiego 1550-1650. (W:) Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (red.), Italská renesance a baroko ve středni Europe. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc 17.-18. října 2003. Renesans i barok włosku w Europie Środkowej. Materiały międzynarodowej konferencji Ołomuniec 17-18 października 2003. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 77-89.

Rok 2004
Aspekty badawcze modernistycznej architektury sakralnej na przykładzie kościołów śląskich okresu międzywojennego. (W:) Romana Cielątkowska (red.), Architektura modernistyczna budynków użyteczności publicznej Gdańsk, Sopot, Gdynia. Gdańsk: Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej (materiały z sesji naukowej: Gdańsk, 15 listopada 2004)

Rok 2003
Uwagi o świdnickich portalach renesansowych. (W:) Bogusław Czechowicz (red.), Dziedzictwo artystyczne Świdnicy. Wrocław-Świdnica: Polsko-Niemiecki Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska Stowarzyszenia Historyków Sztuki, AKME – Zdzisław Wiśniewski, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, 2003, s. 67-78
Artystyczne wątki świdnickiej Wystawy Rzemiosła i Przemysłu z 1911 roku. (W:) tamże, s. 211-227

Standardy zabudowy mieszkaniowej w rejonie Zielonych Wysp. (W:) Alina Drapella-Hermansdorfer (red.), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 137-173
(Współautorzy: Ryszard Majewicz, Alina Drapella-Hermansdorfer): Katalog cennych obiektów kulturowych w rejonie Zielonych Wysp. (W:) tamże, s. 275-302

„Królestwo ogrodów” księcia Leopolda von Anhalt-Dessau. W poszukiwaniu oświeceniowej jedności natury i człowieka. (W:) Alina Drapella-Hermansdorfer (red.), Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje, Cześć 1: Saksonia, Brandenburgia, Berlin. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 13-15
Założenia parkowe księcia Hermana von Pückler-Muskau. Piękno i użyteczność w zwierciadle sztuki i natury. (W:) tamże, s. 19-22
„Upiększanie Wyspy Poczdam” Petera Josepha Lenné. Krajobraz kulturowy jako kreacja artystyczna. (W:) tamże, s. 27-31
„Upiększanie Wyspy Poczdam” Petera Josepha Lenné. Założenie parkowo-ogrodowe Sanssouci. (W:) tamże, s. 32-37
„Upiększanie Wyspy Poczdam”. Dziedzictwo w służbie przyszłości. (W:) tamże, s. 72-75

Treści heraldyczne w sztuce renesansowej Ziemi Kłodzkiej. „Kladský sbornik”, [svazek] 5, Hradec Kralove, 3003, s. 85-94
Szlachta na Ziemi Kłodzkiej 1450-1625. Tamże, s. 59-81

Promenada dzierżoniowska. (W:) Tomasz Śnieżek (red.), Nieznane zakątki powiatu dzierżoniowskiego i ziemi dzierżoniowskiej, Zeszyt historyczno-krajoznawczy nr 4. Dzierżoniów: Studio Edytor, 2003, s. 17-24

Rok 2002
Zamek jako kreacja przestrzeni mitycznej. Geneza architektury siedemnastowiecznego zamku w Ratnie Dolnym (pow. kłodzki) w świetle legendy herbowej von Osterbergów. (W:) Marceli Antoniewicz (red.), Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2002, s. 560-568.

Adaptacja terenów pofortecznych w procesie kształtowania systemu zieleni miast śląskich. (W:) Janusz Bogdanowski, Mirosław Holewiński (red.), Zamki – Miasta warowne – Ogrody. Relacje historycznych założeń fortyfikacyjnych oraz terenów zielonych w miastach zabytkowych. Materiały z konferencji naukowej, Kraków 14 grudnia 2001. Kraków: Wydawnictwo Strzecha, 2002, s. 197-208.

Historiografia artystyczna Ziemi Kłodzkiej., (współautor: Bogusław Czechowicz), „Kladský sbornik”, [svazek] 4. Hradec Kralove, 2002, s. 91-99.

Rok 2001
Zamki Kotliny Jeleniogórskiej w okresie XIII do pierwszej połowy XVI w. (współautor: Małgorzata Chorowska), (W:) Olgierd Czerner, Arno Herzig (red.), Dolina zamków i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo / das Tal der Schlösser und Gärten. Das Hirschberger Tal in Schlesien – ein gemeinsames Kulturerbe. Jelenia Góra: Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Monumenta Silesiae e.V., 2001, s. 61-80.

Rok 2000
210 haseł encyklopedycznych w publikacji: Jan Harasimowicz (red.), Encyklopedia Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000.

Rok 1997
Wrocławskie kościoły katolickie z lat 1918-1939. (W:) Jerzy Rozpędowski (red.), Architektura Wrocławia. Tom 3: Świątynia. Wrocław: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 307-333.

Mistrz G. M. i jego warsztat. Przyczynek do dziejów sztuki sepulkralnej na Śląsku w drugiej połowie XVI wieku. (W:) Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki (red.) O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków sztuki, 25-26 października 1996 roku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Sudety, 1997, s. 71-86.

Rok 1996
Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. (Współautorzy: Alina Drapella-Hermansdorfer, Robert Masztalski, Bogusław Wojtyszyn, Krzysztof Świerkosz, Maciej Stojak Maciej), Wrocławski Przegląd Komunalny Nr 9. Urząd Miejski Wrocław, 1996.

Rok 1995
Dom mieszczański we Wrocławiu w okresie Renesansu. (W:) Jerzy Rozpędowski (red.), Architektura Wrocławia. Tom 1: Dom. Wrocław: Wydawnictwo WERK, 1995, s. 105-137.

Opracowania naukowe sporządzane na Politechnice Wrocławskiej

Przemiany konstrukcji i technik budowlanych na Śląsku w okresie renesansu (1520-1650). Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWroc. 2008 Ser. SPR nr 846, maszynopis

Studium historyczno-urbanistyczne wraz z wytycznymi konserwatorskimi dla potrzeb planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu Świdnickiego Przedmieścia we Wrocławiu. (Współautorzy: Wanda Kononowicz, Bogna Krynicka, Łukasz Krzywka), Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWroc. 1996 Ser. SPR nr 401, maszynopis.

Budownictwo dworskie na Ziemi Kłodzkiej w okresie renesansu. Tom 1-3. Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWroc. 1999 Ser. PRE nr 351, maszynopis. Rozprawa doktorska (10.03.1999) Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław 1998

Zamki na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej w okresie średniowiecza. Kwerenda źródłowa i bibliograficzna. Część 1. Ziemia Kłodzka. Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWroc. 2000 Ser. SPR nr 520, maszynopis (też: SPR 537)

Zamki na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej w okresie średniowiecza. Kwerenda źródłowa i bibliograficzna. Część 2. Śląsk. Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWroc. 2001 Ser. SPR nr 521, maszynopis (też: SPR 537)

Park Milenijny we Wrocławiu. Strategia zarządzania zasobami krajobrazu. (Współautorzy: Piotr Barański, Kamil Bernacki, Zbigniew Caliński, Krzysztof Cebrat, Włodzimierz Czamara, Alina Drapella-Hermansdorfer, Wojciech Jankowski, Teresa Lorenz, Ryszard Majewicz, Michał Neumann, Paweł Ogielski, Mirosław Okińczyc, Małgorzata Osak, Andrzej Petri, Mariusz Rinke, Zbigniew Rinke, Barbara Rudno-Rudzińska, Marcin Sowa, Krzysztof Szczęsny, Beata Tomczak, Krystyna Urbanowicz, Elżbieta Weretelnik, Mirosław Wiatkowski), Pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer, Pawła Ogielskiego. Raporty Zakładu Kształtowania Środowiska PWroc. 2003 Ser. SPR nr 516, maszynopis.

Wyjazdy szkoleniowe i badawcze jako element dydaktyki w architekturze krajobrazu. (Współautorzy: Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Ogielski, Krzysztof Cebrat, Kamil Bernacki), Raporty Zakładu Kształtowania Środowiska PWroc. 2003 Ser. SPR nr 556, maszynopis.

Studium wykonalności i możliwości portu turystyczno-rekreacyjnego Marina – Wrocław. (Współautorzy: Ryszard Adamczyk, Jan T. Bełtowski, Krzysztof Bojda, Janusz Bryś, Krzysztof Cebrat, Alina Drapella-Hermansdorfer, Barbara Iwankiewicz-Rak, Stanisław Januszewski, Urszula Kalina-Prasznic, Ryszard Majewicz, Paweł Ogielski, Petryński Wacław, Tadeusz Płuziński, Jan Urbanowicz, Adam Warchał, Maciej Wasiak), Pod. red. Barbary Iwankiewicz-Rak, Pawła Ogielskiego, Krzysztofa Cebrata. Raporty Zakładu Kształtowania Środowiska PWroc. 2004 Ser. SPR nr 571, maszynopis.

Standardy mieszkaniowe w architekturze rezydencjonalnej doby renesansu na Śląsku. Raporty Zakładu Kształtowania Środowiska PWroc. 2005 Ser. SPR nr 646, maszynopis.

Asymetria i nieregularność jako kreacja treści i formy w architekturze nowożytnej – sens ideowy i artystyczny. Raporty Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWroc. 2007 Ser. SPR nr 795, maszynopis

Opracowania naukowe wykonywane na rzecz innych jednostek

Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Brzegu na potrzeby utworzenia parku kulturowego
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Urząd Miasta w Brzegu, 2016

Studia i analizy krajobrazu kulturowego w rejonie zamku Świny (pow. jaworski).
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Inwestor prywatny, 2016

Badania ankietowe na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski, Weronika Lechowska
Zamawiający: Urząd Miasta w Brzegu, 2016

Uwagi i zalecenia nt. ochrony krajobrazu kulturowego miejscowości Pokój do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Autorzy: Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 2015

Kwerenda oraz interpretacja źródeł historycznych i opracowań nt. założenia pałacowo-parkowego w Żelaźnie (pow. kłodzki). Analiza zasobów kulturowych i kompozycji założenia oraz propozycje działań konserwatorskich
Autorzy: Artur Kwaśniewski, Łukasz Dworniczak
Zamawiający: Fundacja Pałac Żelazno, 2015

Studia i analizy środowiska kulturowego sołectwa Pokój (woj. Opolskie).
Tom I. Kwerenda archiwaliów i publikacji oraz studia historyczne n.t. dawnego zwierzyńca, układu urbanistycznego, założeń ogrodowych i parkowych w Pokoju (woj. Opolskie).

Tom II. Analiza zasobów środowiska kulturowego miejscowości
Autorzy: Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 2015

Koncepcja rewaloryzacji parku i układu wodnego w obrębie zespołu zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Tom I. Ocena stosunków wodnych i propozycje kierunków kształtowania układu wodnego
Tom II. Program funkcjonalno-przestrzenny i koncepcja zagospodarowania parku
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, dr inż. Wojciech Orzepowski, mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka
Zamawiający: inwestor prywatny, 2015

Studia i analizy środowiska kulturowego dawnego założenia zamkowego w Karłowicach (gm. Popielów, woj. Opolskie)
Tom I. Kwerenda archiwaliów i publikacji n.t. zamku i areału zamkowego w Karłowicach. (Artur Kwaśniewski)
Tom II. Zamek w Karłowicach: badania architektoniczne i badania stratygrafii tynków. (Artur Kwaśniewski)
Tom III. Zamek w Karłowicach na tle założenia osadniczego i dawnego areału zamkowego. Analiza zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego. (Łukasz Dworniczak, Artur Kwaśniewski)
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 2015

Artur Kwaśniewski, Założenie pałacowe w Goszczu (powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie). Kwerenda i interpretacja źródeł i opracowań nt. przemian architektonicznych rezydencji. Badania architektoniczne pałacowego corps-de-logis. Wstępne rozpoznanie struktur i elementów krajobrazu kulturowego na obszarze dawnego majoratu goszczańskiego. Tom 1-2. Wrocław, marzec 2006, maszynopis (w archiwum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu) [na zlecenie: Pracownia Projektowa Myczkowski, 51-152 Wrocław, ul. Micińskiego 6a]

Oleg Mycak, Artur Kwaśniewski, Program użytkowania i ochrony zabytku: założenie pałacowo-parkowo-folwarczne w Psarach (powiat oławski). Wrocław: luty 2013, maszynopis w archiwum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu [na zlecenie: Architektoniczna Pracownia Projektowa Wojciech Marciniak, 55-200 Oława, ul. Cypriana Kamila Norwida 13]

Oleg Mycak, Artur Kwaśniewski, Program użytkowania i ochrony zabytku: założenie pałacowo-parkowo-folwarczne w Wielowsi (powiat oleśnicki). Wrocław: maj 2013, maszynopis w archiwum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu [na zlecenie: Architektoniczna Pracownia Projektowa Wojciech Marciniak, 55-200 Oława, ul. Cypriana Kamila Norwida 13]

Oleg Mycak, Artur Kwaśniewski, Program użytkowania i ochrony zabytku: założenie pałacowo-parkowo-folwarczne w Marszowicach (powiat oławski). Wrocław: listopad 2012, maszynopis w archiwum Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu [na zlecenie: Architektoniczna Pracownia Projektowa Wojciech Marciniak, 55-200 Oława, ul. Cypriana Kamila Norwida 13]

Kwaśniewski Artur, Pałac w Jedlince: uwagi o przemianach budowlanych sprzed 1861 roku na podstawie analizy źródeł i wstępnych badań architektonicznych. Wrocław, lipiec 2011, maszynopis (w archiwum Służby Ochrony Zabytków, oddział w Wałbrzychu). [na zlecenie Instytutu Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o. o. – Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika „Odktrywca” GEMO],

Zabytkowe obiekty obronne i inżynierskie w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu: inwentaryzacja zabudowy i detalu, analiza historyczno-architektoniczna. Wrocław 2007, maszynopis (w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu).

Architektura kamienic przy ul. Krupniczej 3, 5, 7 we Wrocławiu. Kwerenda archiwalna i bibliograficzna. Ocena wartości architektonicznej. Wytyczne do projektu renowacji fasad. Wrocław 2006, maszynopis (w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu).

Studium historyczne kamienic przy ul. Hugona Kołłątaja 23, 24 we Wrocławiu. Kwerenda archiwalna i bibliograficzna. Ocena wartości historycznej. Wrocław 2006, maszynopis (w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu).

Pasaż pl. Solny 12 – ul. Szajnochy 6 – pl. Bohaterów Getta we Wrocławiu. Przemiany układu zabudowy na Przestrzeni XII – XX w. Możliwości zagospodarowania pasażu w nawiązaniu do tradycji. Wrocław 2005, maszynopis (w posiadaniu Biura Projektowego Myczkowski we Wrocławiu).

Dwór w Dobroszycach (powiat oleśnicki). Historia i architektura rezydencji w świetle wstępnych badań historycznych i architektonicznych. Wnioski konserwatorskie. (Współautor: Małgorzata Chorowska), Wrocław 2005, maszynopis (w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu).

Rynek w Kępnie (woj. Wielkopolskie). Kwerenda historyczna ikonograficzna. Analiza stylistyczna dawnej fontanny. Wrocław 2005, maszynopis (w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kępnie).

 

Siedziby szlacheckie w Starym Wołowie (powiat wołowski, woj. Dolnośląskie). Kwerenda archiwalna i bibliograficzna. Analiza form architektonicznych dworów. Wrocław 2003, maszynopis (w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu).

Wystrój architektoniczny elewacji w budownictwie rezydencjonalnym na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej w okresie baroku. Kompozycja – artykulacja – detal. Wrocław 2003, maszynopis (w posiadaniu biura architektonicznego Konsola, Leszek Kucypera we Wrocławiu).

Dwór w Będkowicach k. Sobótki. Historia i architektura dworu w świetle najnowszych badań. Wytyczne konserwatorskie. Koncepcja rewaloryzacji. Wrocław 2002, maszynopis (w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki we Wrocławiu).

Wpływ inwestycji „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr 4979 Wambierzyce” na walory krajobrazowe środowiska. Wrocław 2001, maszynopis (w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddział Terenowy w Wałbrzychu).

 

Raport z badań architektonicznych parceli nr 5–25 przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu. Wrocław 2000, maszynopis (w archiwum „AKME – Zdzisław Wiśniewski”).

Raport z badań architektonicznych na Placu Dominikańskim we Wrocławiu, październik 1998 – wrzesień 1999. (Współautor: Małgorzata Chorowska), Wrocław 1999, maszynopis (w archiwum „AKME – Zdzisław Wiśniewski”).

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego na osiedlu Karłowice we Wrocławiu. Studium historyczno-konserwatorskie. Wrocław, listopad 1998, maszynopis (w archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu).