dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer prof. PWr

Biogram

ALINA DRAPELLA-HERMANSDORFER ur. w 1950 r., w Krakowie; studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; mgr inż. 1973 r.; dr n.t. 1977 r.; dr hab. 1999 r.; twórca i kierownik  Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu  (1993-1995, 1996-1998, 2000-2002); p.o. kierownik 1996-2000 i od 2000 r. kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska; czł. Sekcji Architektury Krajobrazu w Komisji Architektury i Urbanistyki PAN O/Kraków 1981-1983; czł. Rady Naukowo-Społecznej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 1993-1996; czł. Komisji Architektury i Urbanistyki PAN O/Wrocław 1996-1998; czł. Rady Naukowo-Społecznej przy Dyrektorze Zarządu Parków Krajobrazowych w woj. Wałbrzyskim 1997-1999; wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 1998-2000; czł. Zespołu Konsultacyjno-Doradczego „Programu dla Odry” 1999-2000; od 2000 r. wykładowca i przedstawiciel PWr w międzyuczelnianej Radzie Programowej kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu; red. naczelny kwartalnika Architektura Krajobrazu 2001-2004; od 2000 organizatorka corocznych zagranicznych seminariów wyjazdowych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju i architektury krajobrazu; od 2003 czł. Rady Obywatelskiej ds. Ogrodów. Wypromowała 4 dr n.t.  Autorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, 1 książki autorskiej i 2  zespołowych (red. nauk.). Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Drapella-Hermansdorfer Alina 2013: Współczesne kierunki kształtowania krajobrazu miasta  [w:] Leksykon zieleni Wrocławia [red.:] Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska. Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013. s. 25-28,

Drapella-Hermansdorfer Alina 2013:
hasła: Idea zrównoważonego rozwoju, Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, Strategia rewaloryzacji Parku Szczytnickiego

Drapella-Hermansdorfer Alina 2012:  Nie tylko trony : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi / [zespół red. Janusz L. Dobesz, Agnieszka Gryglewska, Marta M. Rudnicka-Bogusz]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. s. 291-300

Drapella-Hermansdorfer Alina 2011:  „To water” or to „room for water” – that is the question [w:] Sensitive approach to water in urban environment / ed. by Anna Januchta-Szostak. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2011. s. 107-116

Drapella-Hermansdorfer Alina 2011: Krajobraz jako dobro : polityki, strategie oraz społeczne działania na rzecz krajobrazu, Biuletyn Forum Debaty Publicznej. 2011, nr 3, s. 33-39, 1 rys.
Tytuł nr: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny : twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski

Drapella-Hermansdorfer Alina 2011: Ekodzielnica jako element współczesnej teorii i praktyki urbanistycznej, Czasopismo Techniczne. A, Architektura. 2011, R. 108, z. 11 2-A/2, s. 43-51, 3 il., bibliogr. 7 poz., Summ. Tytuł zeszytu: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : praca zbiorowa. T. 2, Energia i ekologia : konstrukcje / pod red. Wacława Celadyna i Sabiny Kuc.

Drapella-Hermansdorfer Alina: Najnowsze tendencje w urządzaniu przestrzeni publicznych miast europejskich.  W: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta : materiały konferencyjne – zieleń w przestrzeni publicznej miast : funkcja – kreacja – indentyfikacja, Toruń, 21-23 października 2009 / pod red. Elżbiety Oleksiejuk i Alicji Jankowskiej. Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, 2009. s. 43-53,

Drapella-Hermansdorfer Alina: Urbanizacja przyrody – przyroda w kompozycji obszarów zurbanizowanych. Problemy Ekologii Krajobrazu. 2008, t. 21, s. 61-68,
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol21/5_Drapella_Hermans_Urbanizacja_przyrody.pdf

v streszczenie v

Drapella-Hermansdorfer Alina: Szkoła wyobraźni – szkoła odpowiedzialności. Czasopismo Techniczne – Politechnika Krakowska. Architektura. 2007, z. 5-A, s. 200-201,

Drapella-Hermansdorfer Alina, Ogielski Paweł: Dolnośląskie Centrum Architektury – sztuka dobrej kontynuacji.  W: Technologie budowlane. Kraków : Wydaw. PKrak., 2007. s. 35-41

Drapella-Hermansdorfer Alina, Szopińska Elżbieta, Brodzka Monika, Dworniczak Łukasz:
Innowacyjne strategie użytkowania terenów zieleni. Nowe spojrzenie na tereny wystawowe przy Hali Ludowej-Hali Stulecia we Wrocławiu.
W: Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Od projektu do nowego podmiotu naukowo-badawczego. Wrocław : Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, 2007. s. 43-48,

Drapella-Hermansdorfer Alina 2006:
Współczesny park miejski w Europie,
Materiały pokonferencyjne opublikowane na stronie Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/ wpkiw/pw_wpme_2.pdf

Drapella-Hermansdorfer Alina: Ogrody zdrowia i kultura empatii.  W: Architektura i technika a zdrowie. AT-Z. V Międzynarodowe sympozjum, Gliwice, 25 września 2007. Gliwice : [Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Wydział Architektury PŚl.], 2007. s. 9-18,

Drapella-Hermansdorfer Alina, Ogielski Paweł: Granice bezpieczeństwa i bezpieczeństwo granic.  W: Przestrzeń bezpieczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Konferencja naukowa. Materiały konferencyjne. Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych PKrak, Kraków, 28-29 października 2005. Kraków : [b.w.], 2005 [druk 2006]. s. 19-26

Drapella-Hermansdorfer Alina: Zrównoważone miasta: Londyn, Paryż, Berlin między intencjami a realizacją.  W: Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, planowanie – u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. s. 74-82, bibliogr. 19 poz., Summ.

(Studia i Materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; 1)

Referat z międzynarodowej konferencji nt. Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, planowanie – u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wrocław, 23-25.06.2005

 

Drapella-Hermansdorfer Alina: Zielone osie i zielone pierścienie Berlina. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. 2005 t. 1, s. 76-82,

Drapella-Hermansdorfer Alina: Zieleń – woda – recykling przestrzeni: wybrane aspekty przyrodniczej rewitalizacji miast. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych. 2005 t. 1, s. 35-43,

Drapella-Hermansdorfer Alina: Londyn – od rozwoju nieograniczonego do zrównoważonego.  W: Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje. Cz. 2. Londyn i okolice. Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005.

Drapella-Hermansdorfer Alina: Arkadia w mieście współczesnym.  W: Przestrzeń publiczna współczesnego miasta. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Urbanistycznego. Materiały Konferencyjne, Kraków, 17-18 listopada 2005. Kraków : PKrak., 2005. s. 127-133,

Drapella-Hermansdorfer Alina [Red.]: Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje. Praca zbiorowa. Cz. 2. Londyn i okolice / Pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005.

 

Zespołowe prace badawcze nad planami zagospodarowania przestrzennego:

– Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-krajobrazowego (2001-03),

– Księżańskiego Parku Krajobrazowego (1990),

– Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (1984),

– otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego (1978-79),

– Pasma Zachodniego Rozwoju Wrocławia; opracowanie pokonkursowe (1978-79),

– Pasma Karpacz – Szklarska P – Świeradów Zdrój (1979-80).