dr inż. arch. Jacek Wiszniowski

znany wrocławski architekt, który od ponad dwudziestu lat z sukcesem łączy pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej z twórczością projektową w swojej firmie JAC Jacek Wiszniowski.

Jest autorem licznych publikacji naukowych o tematyce związanej z kształtowaniem środowiska zamieszkania, przestrzeniami publicznymi, oraz etyką i kulturą w architekturze, a także partycypacją społeczną w procesie projektowania. Ostatnio wydana książka pt. Reintegracja Osiedli (2014) przedstawia współczesne metody przeciwdziałania niekontrolowanej urbanizacji terenów podmiejskich.

Jest nauczycielem akademickim i kształci przyszłych architektów na kierunku architektura oraz planistów na kierunku gospodarka przestrzenna. Jest promotorem licznych prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W ramach Zakładu Kształtowania Środowiska WA PWr prowadzi przedmioty z zakresu projektowania takie jak: Architektura ekologiczna, Architektura krajobrazu, Planowanie obszarów śródmiejskich, Kształtowanie i ochrona środowiska, Kształtowanie obszarów wielofunkcyjnych. W ramach autorskich przedmiotów wybieralnych prowadzi też kursy projektowe: Projektowanie przestrzeni publicznej (architektura) oraz Planowanie uczestniczące (gospodarka przestrzenna).

Na początku 2015 roku wykonany pod jego kierunkiem w ramach przedmiotu „Architektura ekologiczna” – projekt studentów: Tomasza Michalskiego, Kacpra Mroczka i Łukasza Orłowskiego – zdobył 1 nagrodę w ogólnopolskim konkursie BUILDER na Osiedle Mieszkaniowe XXI Wieku (również dwa inne projekty studenckie opracowane pod jego opieką zakwalifikowały się do II etapu).

Społecznie zaangażował się w upowszechnianie wiedzy na temat kształtowania środowiska oraz pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów planistycznych zagospodarowania przestrzennego na terenach podmiejskich Wrocławia a także ochronę mieszkańców terenów położonych wzdłuż budowanej trasy S-5 przed hałasem.

Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Klubu Ekologicznego, Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Hallelu Jah.

Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze nr 766/94/UW (1994) upoważniające do:
– sporządzania projektów rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
– sporządzania projektów rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych,
– kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, oraz oceny i badania stanu technicznego budynków do 1000 msz.

Uzyskał również uprawnienia audytora energetycznego KAPE nr 171/2001 (2001).

Jest autorem licznych projektów budynków użyteczności publicznej, handlowo-usługowych i wielofunkcyjnych. Wśród nich należy wymienić m.in.: centrum handlowo-usługowe, 1995; posadzkę w Katedrze Przemyskiej, 1996; kaplicę, 1997; dom wspólnoty osób specjalnej troski (500 mkw.), 2001; bank, 2002; dom rehabilitacyjno-opiekuńczy osób upośledzonych umysłowo (1300 mkw.), 2002; Biura DCG (600 mkw.) oraz BITS (100 mkw.), 2004; klinika chirurgii plastycznej MultiMedica (770 mkw.), 2006; Drukarnia (1170 mkw.), 2008.

W swoim dorobku ma ponad sto zrealizowanych na podstawie jego projektów budynków mieszkalnych, m.in.: budynek mieszkalno-usługowy, 2003 oraz 2008; IWINY PARK – osiedle domów szeregowych, 2008; Willa Wrocław-Krzyki z ogrodem na dachu, 2011; oraz liczne domy energooszczędne, 1994-2015.

Jacek Wiszniowski został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (2011), Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (2009), a ostatnio otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność uczelni (2014). Od 2013 roku Encyklopedia „Who is Who w Polsce” publikuje jego biografię.

Wybrane publikacje

Wiszniowski J., 2010, Sustainable space development, [w:] Architectus nr 2, Wrocław, s.219-222
Wiszniowski J., 2011, Responsibility of the architect to the local community, [w:] Architectus nr 2, Wrocław, s.63-67.
Wiszniowski J., 2012, Kultura wspólnoty zamieszkania, [w:] Trocka-Leszczyńska E., Przesmycka E. (red.), Miasto w kulturze, monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s.441-452.
Wiszniowski Jacek (red.), 2014, Reintegracja osiedli, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ISBN 978-83-7493-834-1.
Wiszniowski Jacek, 2014, Wstęp, [w:] Wiszniowski Jacek (red.), Reintegracja osiedli, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 5–10.
Wiszniowski Jacek, 2014, Aspekty społeczne osiedli w świetle idei partycypacji, [w:] Wiszniowski Jacek (red.), Reintegracja osiedli, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 11–54.
Wiszniowski Jacek, 2014, Reintegracja osiedli poprzez rozwój partycypacji społecznej, [w:] Reintegracja osiedli, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 91–120.
16. Wiszniowski J., 2014, Wspieranie i rozwój partycypacji społecznej w procesie projektowania, [w:] Bać Z. (red.), Habitaty – architektura socjalna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, str. 382-397. ISBN 978-837493-840-2
Wiszniowski J., 2014, Wpływ społeczności lokalnych na obraz architektury, [w:] Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.), Architektura przyszłości, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, Wrocław, s. 51-62. ISBN 978-83-65071-02-6
Wiszniowski J., 2015, Przemiany miejskiej przestrzeni publicznej spowodowane dominacją ruchu samochodowego w aspekcie zagrożeń społecznych, [w:] Zmiany w przestrzeni współczesnych miast, pod red. Malikowski M., Palak M., Halik J., Rzeszów, s. 57-70.
Wiszniowski J., 2016, The public space in polisch towns – vectors of development and factors of degradation, SGEM 2016, Vienna, Austria, s. 781-788.
Wiszniowski J., 2016, The role of public space in suburban in activation of the local community, SGEM 2016, Vienna, Austria, s. 789-796.
Wiszniowski J., 2016, Czynniki kształtujące przestrzenie publiczne. Factors forming public spaces, Architectus nr 2(46), Wrocław, s. 113-124, ISSN 1429-7507.
Wiszniowski J., 2016, Między twórczością a służbą. Zawód architekta, [w:] Etyka w praktyce architektonicznej. Projektant, przestrzeń i miejsce, pod red. G. Hryncewicz-Lamber, M. Lamber, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 143-152. ISBN 978-83-7493-968-3
Wiszniowski J., 2017, Accessibility as a criterion of evaluating the public spaces, SGEM 2017, Vienna, Austria, s. 29-36.
Wiszniowski J., 2017, Vectors of development in the public space in Wrocław, SGEM 2017, Vienna, Austria, s. 373-380.